Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Nieruchomości,  Prawo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – z dniem 1 stycznia 2019 roku weszło w życie prawo przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dotyczy gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Mieszkańcy takich nieruchomości nie muszą samodzielnie składać żadnych wniosków, uzyskują zaświadczenia, które potwierdza takie przekształcenie.

Jeżeli pojawiają się niejasności w zakresie prawa użytkowania wieczystego takie jak przekształcenia czy nabycie i zbycie można skorzystać z doradztwa kancelarii prawnej https://kancelaria-prawna24.com.pl/kancelaria-frankowa-szczecin/. Prawnicy świadczą pełną obsługę prawną w szerokim zakresie spraw wspólnot mieszkaniowych oraz deweloperów.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Uchwalona w 2019 roku ustawa zakończyła funkcjonowanie użytkowania wieczystego tylko dla pewnej części gruntów, które zostały przeformułowane na prawo własności gruntu. W związku z tym, właściciel domu lub mieszkania w bloku staje się także właścicielem gruntu, na którym są posadowione. Trzeba jednak wiedzieć, że osoby posiadające nieruchomość z mocy prawa stają się właścicielami gruntów, ale przez kolejne 20 lat będą miały obowiązek płacenia opłaty przekształceniowej. Ile trzeba będzie zapłacić? Otóż, będzie to taka sama kwota opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste która miała miejsce w dniu przekształcenia. Poza tymi opłatami właściciel domu lub mieszkania nie będzie ponosił innych kosztów, a dowodem na posiadanie gruntu na własność stanie się zaświadczenie wydane przez: prezydenta miasta, burmistrza, starostę, zarząd województwa.

Czy trzeba złożyć pismo, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany skorzystaniem z opłaty jednorazowej?

Nie trzeba, ponieważ np. prezydent miasta ma rok licząc od momentu przekształcenia na przekazanie właścicielowi zaświadczenia, w którym widnieje komunikat o konieczności uiszczania rocznej opłaty przekształceniowej. W tym dokumencie znajduje się także wzmianka o wysokości kwoty i wskazany jest czas, w którym trzeba dokonać wpłaty. 

Czy grunt znajdujący się pod garażem jest objęty przekształceniem?

Jeżeli grunt znajdujący się pod garażem nie jest wydzielony i mieści się on na działce z budynkiem mieszkalnym na mocy podlega przekształceniu. Jeżeli natomiast grunt jest wydzielony staje się odrębną działką, ale dotychczasowy użytkownik wieczysty ma prawo ubiegać się o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Co oznacza użytkowanie wieczyste?

To tytuł prawny, na podstawie którego można użytkować daną nieruchomość. Nie można powiedzieć, że jest to pełna własność, ale prawo, które daje niemal taki sam zakres uprawnień przez określony czas (kilkadziesiąt lat). Użytkownik wieczysty nie staje się właścicielem nieruchomości, jest nim Skarb Państw lub jednostka samorządu terytorialnego. Użytkownik wieczysty ma obowiązek dokonywania corocznych opłat właścicielowi za korzystnie z nieruchomości. Wysokość opłaty jest uzależniona od wartości gruntu.

Kto będzie właścicielem gruntu?

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których obecny jest dom jednorodzinny lub wielolokatorowy w prawo własności zachodzi z mocy ustawy. Daje ona podstawie do wykreślenia prawa użytkowania wieczystego z księgi wieczystej i w to miejsce wpisania prawa własności. Jeżeli sprawa dotyczy budynku z wieloma lokalami, czyli ich właściciele stali się współużytkownikami wieczystymi, to na mocy ustawy stają się oni współwłaścicielami tego budynku, który został przemianowany z użytkowania wieczystego, w udziale odpowiednim do udziału w nieruchomości wspólnej.

Kto ponosi koszty przekształcenia? Każdy właściciel budynku. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana przez dewelopera opłatę wnosi nabywca, jeżeli jest przez niego sprzedawana to nowy właściciel. W związku z powyższym, kupując mieszkanie na rynku wtórnym łatwo sprawdzić, czy lokal znajduje się w nieruchomości postawionej na gruncie, który wcześniej był w użytkowaniu wieczystym. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat przez nowego właściciela.

Których gruntów dotyczy przekształcenie?

Trzeba jasno stwierdzić, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy jedynie gruntów zabudowanych dokładnie na cele mieszkaniowe. Zalicza się do tego oczywiście domy jednorodzinne oraz wielolokatorowe, budynki gospodarcze oraz garaże. Zgodnie z ustawą w przypadku domów wielorodzinnych wymagane jest, aby co najmniej połowa mieszkań stanowiła lokale mieszkalne. Taki zapis umożliwił objęcie ustawą gruntów które są zabudowane budynkami wielorodzinnymi o roli mieszanej. Należą do nich budynki które w większości pełnią funkcję mieszkaniową, a tylko ich część ma funkcję usługową.

Istota tych zmian bazuje na tym, że przekształcenie następuje bez względu na to, kto jest czy użytkownikiem wieczystym. To znaczy czy jest to osoba prywatna czy też prawna, a także czy właścicielem gruntu jest jednostka samorządu terytorialnego czy Skarb Państwa. Zaświadczenie wydawane przez odpowiedni organ jest przesłanką udokumentowania prawa własności gruntu w księdze wieczystej a także w ewidencji gruntów i budynków. Z tego powodu taki dokument kierowany jest również do właściwego sądu w terminie 14 dni od dnia jego wydania.