Podstawy zarządzania nieruchomościami
Nieruchomości,  Usługi

Podstawy zarządzania nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa rozumiane jest rozumiane jako bieżąca obsługa nieruchomości polegająca na jej administrowaniu przez, najczęściej, wyspecjalizowane firmy. W jaki sposób odbywa się administrowanie i kto może podejmować takie działania, odpowiemy w niniejszym artykule.

Zakres zarządu

W zakres zarządzania nieruchomościami Warszawa wchodzi podejmowanie decyzji dotyczących nieruchomości oraz podejmowanie wszelkich decyzji mających istotne znaczenie dla racjonalnego gospodarowania zarządzaną nieruchomością. Dodatkowo w zakres zarządu wchodzą wszelkie prace konserwatorskie mające na celu utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie i możliwości korzystania z niej bez zakłóceń.

Zarządca nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa powierzane jest zarządcom nieruchomości. Zarządcy są osobami kompetentnymi i doświadczonymi, co pozwala na rzetelne i adekwatne zarządzanie nieruchomościami. Dodatkowo zarządcy są osobami niekaranymi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającymi licencję zarządcy, uprawniającą do pośredniczenia w kontaktach między najemcami nieruchomości a jej właścicielem. Nadto zarządcy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek wyrządzenia szkody przy zarządzie nieruchomości. Dodatkowo zarządca jest odpowiedzialny za zachowanie sprawności i dobrej kondycji nieruchomości, co oznacza, że do zakresu jego obowiązku należy kontrola dokumentacji związanej z nieruchomością, w tym dokumentacji księgowej oraz wprowadzanie i nadzorowanie procedur utrzymujących dobry poziom techniczny nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomością na podstawie umowy

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa http://www.pmgpartner.pl odbywa się na podstawie umowy. Umowa o zarządzanie nieruchomościami jest podstawą regulującą stosunki prawne między właścicielem i zarządcą nieruchomości. W przypadku dotyczącym zarządzania nieruchomością wspólną, umowę zawiera się między zarządcą i wspólnotą mieszkaniową. Warto wspomnieć, że podstawą do zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomościami Warszawa stanowi ustawa o gospodarce nieruchomościami, która do podstawowych elementów, które muszą znaleźć się w umowie zalicza określenie stron umowy, praw i obowiązków zarządcy i właściciela nieruchomości, zasad rozwiązania umowy, czasu jej trwania i wysokości wynagrodzenia zarządcy.

Typy umowy o zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa może odbywać się na podstawie różnych typów umów, do których zalicza się umowę w typie podstawowym, inwestycyjnym i wynikowym.

Umowa podstawowa określa zakres obowiązków zarządcy podejmującego się zarządzania nieruchomościami Warszawa i wysokość jego wynagrodzenia.

Umowa w typie inwestycyjnym rozszerza uprawnienia zarządcy przyznając mu uprawnienie do pobierania i zachowania wszystkich dochodów generowanych przez nieruchomość z obowiązkiem czynienia przez zarządcę niezbędnych inwestycji i nakładów na nieruchomość.

Umowa w typie wynikowym zobowiązuje zarządcę do pobierają dochodów z zarządzanej nieruchomości z których zarządca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich wydatków związanych z prawidłowym zarządzaniem nieruchomością.

Zarządzanie nieruchomością wspólną

Zarząd nieruchomościami Warszawa https://www.pmgpartner.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami-warszawa.php, które są nieruchomościami wspólnymi cechuje się odmiennymi zasadami, bowiem w znakomitej większości dotyczy działania w imieniu spółdzielni mieszkaniowych. Jest to wynik obowiązujących przepisów prawnych przewidujących, że każda wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do działania przez zarząd bądź zarządcę. Należy pamiętać, że zarząd i zarządca to nie jest to samo. Podstawową różnicą jest to, że zarząd wspólnoty może być jedno lub wieloosobowy, natomiast zarządca jest jeden. Jednocześnie w przypadku wyboru zarządu, nie a obowiązku powoływania zarządcy nieruchomości, bowiem zarząd sprawuje tą funkcję samodzielnie. Natomiast w momencie w którym ogół właścicieli dokonał zgodnie wyboru zarządcy nieruchomości, nie ma obowiązku wybierania zarządu nieruchomości, bowiem w tym przypadku funkcje zarządu pełni zarządca. W tym przypadku podkreślenia wymaga, iż działanie zarządu i zarządcy ukierunkowane są na skuteczną reprezentację wspólnoty na zewnątrz i wewnątrz wspólnoty.

Zarządzanie nieruchomością wspólną na podstawie umowy

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną powinna cechować się niezwykła szczegółowością i dbałością o detale. Przede wszystkim należy pamiętać o dokładnym określeniu w umowie obowiązków zarządcy i wysokości jego wynagrodzenia. Ta jak w przypadku zarządzania nieruchomościami Warszawa, w przypadku umowy o zarządzanie nieruchomościami wspólnymi można zawrzeć kilka typów umów z zarządcą, z tym że ich katalog jest odmienny. W związku z tym można zawrzeć w tym przypadku umowę o zarządzanie, umowę o administrowanie, umowę zlecenie bądź umowę o dzieło. Wybór typu umowy zależy od indywidualnych ustaleń między wspólnotą mieszkaniową a zarządcą.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego, zarządzanie nieruchomościami Warszawa, by było wykonywane profesjonalnie i z najwyższą dbałością o szczegóły, najlepiej powierzyć profesjonalistom, którzy zadbają o kondycję nieruchomości i wszystkie sprawy administracyjne z tym związane.