Badania geotechniczne kiedy wymagane?
Geologia,  Budownictwo

Badania geotechniczne kiedy wymagane?

Dane geotechniczne są zwykle związane z opiniami geotechnicznymi. Dane geotechniczne są najczęściej stosowanym rodzajem dokumentu używanym do określenia warunków gruntowo-wodnych budynku. Istnieje wiele rodzajów dokumentów geotechnicznych, informacje w nich zawarte są niezbędne dla powodzenia każdej inwestycji budowlanej. W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy określić warunki gruntowo-wodne. Każdy projekt budowlany jest podstawą do uzyskania takiego pozwolenia i powinien zawierać informacje o warunkach geotechnicznych posadowienia budowanego budynku.

W niektórych przypadkach, ze względu na projekt konstrukcji lub warunki gruntowe, podstawowe usługi geotechniczne zawarte w opiniach inżynierii geotechnicznej są niewystarczające, dlatego wymagane są dodatkowe badania i odpowiednie dokumenty. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia warunków geotechnicznych posadowienia budynku, opinie geotechniczne muszą być wykonane dla wszystkich typów konstrukcji budowlanych. W przypadku obiektów budowlanych z drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej konieczne jest również przygotowanie dokumentów do badań gruntów i projektowania geotechnicznego. Innym równie ważnym zagadnieniem jest poszukiwanie złóż, czym zajmuje się geologia górnicza.

Badania geotechniczne – aspekt prawny

Przepisy europejskie to normy związane z wymaganiami, jakie muszą spełniać konstrukcje budowlane w krajach członkowskich UE. Normy te określają zasady projektowania konstrukcji obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej konstrukcji budynku. Istnieje tylko 10 Eurokodów, z których tylko Eurokod 7 jest bezpośrednio związany z zasadami projektowania inżynierii geotechnicznej. W przeszłości polskie normy geotechniczne z lat 80. były obowiązkowe. Sytuacja zmieniła się w latach 90., kiedy Polska zaczęła wdrażać warunki wolnorynkowe. Od tego czasu normy regulujące podstawowe warunki budynków są dobrowolne. Oznacza to zatem, że większa odpowiedzialność za podejmowanie decyzji spoczywa na projektantach i wykonawcach danej inwestycji budowlanej. Przestrzeganie standardów Eurocode ma na celu nie tylko tworzenie bezpiecznych warunków budowlanych.

Wytyczne opinii geotechnicznej

Sposób określenia warunków posadowienia skały i gruntu zależy od rodzaju skały i gruntu konstrukcji oraz złożoności warunków gruntowo-wodnych. Te dwa kryteria są zawarte w opiniach geotechnicznych. Podstawą prawną do formułowania opinii geotechnicznych jest rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie określenia warunków geotechnicznych fundamentów budowlanych. Przepisy przewidują, że dla projektów budowlanych należy sporządzać opinie geotechniczne. Określenie warunków geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego obejmuje sprawdzenie fundamentu, na którym ma zostać wzniesiony projektowany budynek oraz określenie jego przydatności do celów budowlanych. Niezbędne jest określenie dalszego procesu prac, mającego na celu określenie warunków geotechnicznych posadowienia projektowanej konstrukcji budowlanej w celu zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Samą kategorię inżynierii geotechnicznej ustala się na podstawie podstawowych warunków gruntowo-wodnych terenu budowy oraz parametrów projektowych projektowanego budynku.

Badania złożowe

Złożoność warunków gruntowych jest głównym czynnikiem decydującym o tym, czy wymagane są dodatkowe testy i dokumentacja. Warunki gruntowe są podzielone na trzy poziomy złożoności: proste, złożone i skomplikowane. Poniżej przedstawiono charakterystykę, która determinuje podstawowe warunki przypisane do odpowiedniej kategorii. Pierwsza złożoność warunków gruntowych zapewnia idealne warunki gruntowo-wodne dla posadowienia konstrukcji budynku. Wybór złożoności warunków gruntowych w inżynierii geotechnicznej jest zgodny z kategorią geotechniczną obiektu zaproponowaną przez projektanta. Dlatego też, jeśli powyższe kryteria określania kategorii warunków gruntowych nie utrudniają w znaczący sposób posadowienia konstrukcji budynku, to taki fundament jest zwykle klasyfikowany jako prosty stan gruntu. Geologiczne badania złożowe wymagają nakładu czasowego i finansowego.

Odpowiedni czas wykonania badań geotechnicznych

Ze względu na wyniki badań geotechnicznych oraz wydane później opinie geotechniczne, należy je przeprowadzić przed przystąpieniem do projektowania fundamentów budynku. Wynik opinii umożliwi projektantowi określenie bezpiecznej głębokości posadowienia, ułatwi dobór rodzaju fundamentu i zastosowanych materiałów izolacyjnych, podejmie decyzję o ewentualnym podpiwniczeniu budynku oraz wskaże, czy jest odprowadzanie wód opadowych do gruntu i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz innych wykopów i obiektów, które wymagają pracy pod ziemią. Bez względu na rodzaj kupowanej konstrukcji, badanie geotechniczne przeprowadzone przed zakupem gruntu pozwala wykryć ubytki w gruncie i zweryfikować możliwość wykonania na nim planowanej konstrukcji. Badania złóż firmy wykonywane są przez profesjonalistów, którzy skrupulatnie wykonują swoją pracę. Złoża badania to praca dla prawdziwych fachowców.