Restrukturyzacja firmy a odprawy
Prawo,  Usługi

Restrukturyzacja firmy a odprawy

Restrukturyzacja firmy a odprawy – jak to działa? Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników określa zasady wypłacania odpraw w związku z rozwiązaniem umów w związku ze zwolnieniami grupowymi. Co zawiera ustawa? Najpierw określ wysokość odprawy i warunki jej uzyskania. Nie precyzuje jednak dokładnie, kiedy należy się odprawa, ani kiedy jest ona wypłacana, mimo założenia, że ​​powinien to być ostatni dzień pracy.

Dzieje się tak, ponieważ odprawa jest świadczeniem wynikającym z rozwiązania stosunku pracy, więc nie ma podstaw do twierdzenia, że ​​powinna być wypłacona po ustaniu zatrudnienia. Dlatego pieniądze powinny być wypłacone najpóźniej na koniec okresu wypowiedzenia. W przypadku opóźnienia pracownik może żądać odsetek.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw i odprawy, czyli kwestie prawne restrukturyzacji

Obowiązujące od 2016 r. Prawo Naprawcze określa cztery rodzaje procedur restrukturyzacyjnych dla niewypłacalnych lub znajdujących się na skraju bankructwa przedsiębiorstw. Każda z nich pociąga za sobą określone konsekwencje prawne.

Restrukturyzacja firmy i odprawy w ramach procedury urlopowej

Proces naprawczy jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych i wysoce destrukcyjnych procedur w przedsiębiorstwie. Prawo właściwe w tej dziedzinie nakłada zatem takie same konsekwencje na stosunki pracy, jak na postępowanie upadłościowe.

Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z prawem pracy pracodawcy:

  • brak obowiązku konsultowania się z zakładem w sprawie uzwiązkowienia, kontynuacji zasad ochrony przedemerytalnej oraz ochrony podczas usprawiedliwionych nieobecności, takich jak urlop czy choroba,
  • prawo do rozwiązania umowy na czas określony (lub umowy o dzieło) za dwutygodniowym wypowiedzeniem, nawet jeśli nie było to przewidziane w poprzednich warunkach,
  • w przypadku pracowników uprawnionych do trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia okres wypowiedzenia może zostać skrócony do jednego miesiąca. Jest jednak zobowiązany do zapłaty ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany czas,
  • prawo do rozwiązania umów o pracę zawartych w celu przygotowania zawodowego,
  • prawo rozwiązania umowy o pracę z kobietą w przepisanym terminie (od dnia złożenia przez pracodawcę wniosku o urlop rodzicielski) na warunkach ciąży lub urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlop macierzyński okres od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu rodzicielskiego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do wymiaru czasu pracy w stanie nieobniżonym).

Restrukturyzacja i odprawy spółek oraz postępowania upadłościowe

Restrukturyzacja firmy a odprawy
Restrukturyzacja firmy a odprawy

Uprawnienia pracodawcy są wykonywane w jego imieniu przez zarządcę, a następnie zatwierdzane przez Komisarza Sędziów, którego zadaniem jest zatwierdzenie planu naprawczego i określonych w nim zasad zwalniania pracowników. Istnieją jednak różnice w porównaniu z postępowaniem upadłościowym. W takim przypadku Rzecznik Sprawiedliwości może zmienić zasady, np. ograniczyć zwolnienia lub wstrzymać restrukturyzację określonych grup pracowników. Z drugiej strony konsekwencją ogłoszenia likwidacji i upadłości jest zwolnienie wszystkich pracowników.

W postępowaniu sanacyjnym pracownikowi przysługuje odszkodowanie z tytułu niewypłacalności pracodawcy, które obowiązuje w chwili wydania przez sąd postanowienia o wszczęciu postępowania sanacyjnego. Ponadto pracownicy, którzy zostali zwolnieni w wyniku postępowania naprawczego, mają prawo zwrócić się do Sądu Pracy o ochronę ich interesów. Z kolei w innych rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych pracodawca nie ma uprawnień do dokonywania ww. czynności.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz wypłaty odpraw i roszczeń pracowniczych

Gdy firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników i zwolnienia związane z restrukturyzacją są przyczyną rozwiązania stosunku pracy bez winy pracownika. Doprowadziło to de facto do zastosowania przepisów o zwolnieniach grupowych, które określają stosowanie procedur należytych zwolnień oraz wypłatę odpraw zwalnianym pracownikom, których wysokość zależy głównie od stażu pracy u pracodawcy.

Jaka jest wysokość odprawy? Obowiązują następujące zasady:

  • jednorazowa miesięczna pensja dla pracowników zatrudnionych krócej niż dwa lata,
  • dwumiesięczne wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych od dwóch do ośmiu lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych powyżej ośmiu lat.

Jednak pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych włącza się, gdy pojawia się problem ze spłatą wymagalnych zobowiązań. Ustawa o ochronie roszczeń pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy umożliwia uruchomienie tej pomocy po wszczęciu przyspieszonego postępowania układowego, postępowania urlopowego oraz postępowania układowego.